Oficiálny importér obytných prívesov a karavanov

Ďakujeme, že ste navštívili našu webovú stránku www.victorauto.sk. Rešpektujeme vaše právo na súkromie pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácií s nami. Zaviedli sme všetky opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám poskytujete.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované našou spoločnosťou pri využívaní siete internet alebo inej alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing.

I.
Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Victorauto s.r.o. IČO 31646930 so sídlom Košická cesta, 979 01 Rimavská sobota (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  adresa: Košická cesta, 979 01  Rimavská Sobota
  email: knaus.victorauto@gmail.com
  telefón: 0948 393 399
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II.
Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

III
Účel spracovania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných údajov

Zákonný dôvod Účel Údaje Zdroj údajov Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia)
Plnenie zmluvy Vybavenie objednávky a odpoveď na dopyt zaslaný cez kontaktný formulár Osobné údaje klientov (kontaktné údaje) E-mailová komunikácia Subdodávatelia, mailingové služby, tlačené dokumenty
Oprávnený záujem Bežná analýza návštevnosti, odhaľovanie chýb serveru a prevencia proti podvodov a útokom na server Po dobu 50 mesiacov: Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživateľov ako UserID, IP adresy a údaje o prehliadaní webu. Pohyb užívateľa na webe, registrácia a vytvorenie anonymizovaného ID uživateľa, zobrazenia stránky s chybou Google Analytics, webhostingové služby

 

IV.
Doba uchovávania osobných údajov

 1. Pokiaľ nie je v predchádzajúcich bodoch uvedené inak, prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / úložiska dát a súborov / analytických nástrojov.

 

VI.
Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.
Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä používaním hesiel, antivírového programu a šifrovania.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2022.